CDLU CAMP · FOZ 2023 · FORMULARIO

INSCRIPCIÓN CDLU CAMP
dd
mm
aaaa

AUTORIZACIÓN

Autorizo a participación do meu fillo ou tutelado no CDLU CAMP que organiza Club Deportivo Lugo. SAD, así coma aos desprazamentos necesarios para as actividades de ocio. Declaro que non padece enfermidade ou discapacidade fisica ou psíquica que lle impida participar normalmente no desenrolo do mesmo, son coñecedor de que os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivos. renuncio expresamente a esixir responsabilidade algunha polas eventuais lesións accidentais producidas coma consecuencia da práctica ordinaria das actividades do Campus e autorizo ás decisión médico-quirúrxicas que. en caso de extrema urxencia e non cabendo consulta previa. fose necesario adoptar baixo a adecuada prescripción facultativa.

Política de privacidade